MARAŞ’TA MADENCİLİK FİRMALARINA CEZA YAĞDI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı Maden İşleri Genel Müdürlüğü, Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda tahakkuk ettirilen idari para cezalarını ödemeyen firmalar, Resmi Gazete’de yayımlandı.

10 Ekim 2017 Tarihli ve 30206 Sayılı Resmî Gazetede yayımlanan listede Kahramanmaraş’tan 8 firma yer aldı. 3213 Sayılı Maden Kanununun 13. Madde 1. Fıkrası uyarınca 8 firmaya 168 bin 928 lira ceza kesildi. Resmi Gazete’de yayımlanan ilanda, şu ifadelere yer verildi: “Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında yapılan incelemeler ve/veya Maden İşleri Genel Müdürlüğü Heyetleri tarafından mahallinde yapılan denetimler sonucunda 6592 Sayılı Kanunla Değişik 3213 sayılı Maden Kanununun ilgili hükümleri gereği ruhsat sahiplerine/üçüncü kişilere idari para cezaları uygulanmıştır. İdari para cezalarının yatırılması için ilgililerin Maden İşleri Genel Müdürlüğü kayıtlarında bulunan son adreslerine gönderilen yazılar tebliğ edilememiştir. Tahakkuk ettirilen idari para cezalarının tahsilinde, 5326 sayılı Kabahatler Kanunu’nun uygulanmasına dair Maliye Bakanlığı tarafından 12/05/2007 tarih ve 26520 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 442 no’lu Tahsilat Genel Tebliği çerçevesinde işlemler yürütülecektir. Uygulanan idarî para cezalarının 6592 sayılı Kanunla değişik 3213 sayılı Maden Kanununun 13 üncü maddesinin üçüncü fıkrasında belirtilen -Bakanlıkça verilen idarî para cezaları ve tahakkuk eden ve ödenmeyen Devlet hakları 6183 sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun hükümlerine göre takip ve tahsil edilmek üzere ilgili tahsil dairesine bildirilir- hükmü gereği, 5326 sayılı Kabahatler Kanununun 26 ncı maddesi gereğince ilan tarihinden itibaren bir ay içerisinde bağlı bulunulan Vergi Dairesine ödenmesi ve ödendiğine dair makbuzun bir nüshasının Maden İşleri Genel Müdürlüğüne verilmesi gerektiği hususları ilgililere ilanen tebliğ olunur.”

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir