TÜRK SAĞLIK-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİNİ AÇIKLADI

Türk Sağlık-Sen 2018-2019 yıllarına ilişkin mali, sosyal, döner sermaye, ek gösterge, ek ödeme, özlük hakları, çalışma şartları, sözleşmeli ve geçici personel ile çeşitli kurumlarda çalışan personellere ilişkin toplu sözleşme taleplerini açıkladı.

İŞTE TÜRK SAĞLIK-SEN TOPLU SÖZLEŞME TALEPLERİ

MALİ VE SOSYAL TALEPLER

 1. Aynı kurumda ve aynı branşta görev yapan sağlık personellerinin arasında ciddi bir maddi fark oluşturan 4924 uygulamasının yeniden gözden geçilerek aradaki eşitsizliği giderici gerçekçi bir uygulamanın ortaya konulması gerekmektedir.
 2. Tabip dışı sağlık personelinin mesleki sorumluluk sigortası kapsamına dahil edilmesi ve sigorta primlerinin tamamının kurumca karşılanması yönünde düzenleme yapılması,
 3. Genel idare ve yardımcı hizmetler sınıfına mensup personellerin özel hizmet tazminatlarının eğitim durumu ve kadro pozisyonu gözetilerek yükseltilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,
 4. Şef ve Veri Hazırlama Kontrol İşletmeni unvanlarında çalışan kamu görevlilerinin mali ve özlük haklarının düzenlenmesi gerekmektedir.
 5. 24 saat hizmet veren Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan kamu görevlilerinin mesai dışı hizmetlerinde nöbet ve fazla çalışma ücretlerinin yüzde 200 artırımlı ödenmesi gerekmektedir.
 6. Dini bayram tatillerinde verilen yüzde 20 artırımlı nöbet ücretlerinin resmi bayram tatillerinde de verilmesi
 7. 657 sayılı Kanun’un Ek-33. Maddesinde sayılan nöbet tutulabilecek yerlerin dışında yapılan fazla çalışmalar karşılığında fazla çalışma ücreti ödenmesi,
 8. İcap nöbetlerini ödenmesinde yaşanan sorunların bir düzenleme ile ortadan kaldırılması
 9. TKHK’da görevli Teknisyen/Teknikerlerin kadro unvan katsayılarının Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşlarında görevli Teknisyen/Teknikerlerin kadro unvan katsayılarına paralel bir düzenleme yapılması
 10. Engelli kadrosu ile göreve başlayanlar veya görevde iken engelli olanlara Ek Ödemeye ilişkin Yönetmeliklerde belirtilen tablolarda ayrı ek puan düzenlenerek, pozitif ayrımcılık sağlanması
 11. Eşi çalışmayanlara, emeklilik sonrasında da aile yardımının devam etmesi

Ek Gösterge Taleplerimiz;

 1. Tüm kamu çalışanlarının ek göstergesi 800 puan artırılması gerekmektedir.
 2. Yardımcı Hizmetler sınıfı personelinin ek göstergeden yararlandırılması,
 3. Ek gösterge uygulamasının 8. dereceden başlaması,
 4. Yüksekokul mezunu kamu çalışanlarından kadro derecesi bakımından personelin en yüksek dereceye kadar yükselebilmesi gerekmektedir.
 5. 657 sayılı DMK’nın 1 sayılı cetvelin 2-Teknik Hizmetler Sınıfı b bendinde sayılan unvanlar dışında Teknik Yüksek Öğretmen Okulu mezunlarına unvanlarını almadan verilen ek gösterge hakkının bu sınıfa atanabilecek tüm lisansiyerlere de ilgili unvanı alıp almadığına bakılmadan bu ek gösterge hakkının verilmesi gerekmektedir.
 6. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan Genel İdari Hizmetlerinde çalışan; memur VHKI, Şef, Ayniyat Saymanı v s. personellerin ek gösterge miktarlarının ve döner sermaye katsayılarının arttırılması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
 7. Ağız ve Diş Sağlığı Merkezlerinde görev yapan personellerin ücretsiz yemek yardımından yararlandırılması hususunda gerekli düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
 8. Spor müsabakalarında görevlendirilen sağlık personellerine verilen harcırah miktarının günümüz şartlarına göre arttırılarak ayrıca kamu kurum ve kuruluşlarınca düzenlenen spor müsabakalarında görevlendirilen personelin de bu kapsama dâhil edilmesi ve bu görevlendirmelerin gönüllülük esasına göre yapılması gerekmektedir.
 9. Halk Sağlığı ve Sağlık Müdürlüğü personeline altışar ay arayla seyyar görev tazminatlarının ödenmesi,
 10. Taşınır Kayıt Kontrol yetkilisi, veznedar gibi memurlardan kesilen kefalet sandığı aidatının hak sahiplerine nemalandırılarak ödenmesi için düzenleme yapılması,
 11. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında Teknik Hizmetler sınıfında görev yapan teknisyen ve teknikerlerin döner sermaye ek ödemelerinde uygulanan katsayı Halk Sağlığı Müdürlüklerinde 0.40 hastanelerde ise 0.25’tir. Bu sebeple bu oranların eşitlenmesi gerekmektedir.
 12. Ayniyat Saymanlarının ek ödeme katsayılarının Saymanlara uygulanan katsayı oranına çıkarılarak adaletin sağlanması gerekmektedir.

Döner Sermaye ve Ek Ödeme Taleplerimiz

 1. 657 sayılı Kanunun 4. maddesinin (C) bendi uyarınca görev yapan geçici personellere döner sermaye ve sabit ek ödemelerinin yapılması ayrıca kadro taleplerinin kabul edilmesi gerekmektedir.
 2. 209 sayılı Sağlık ve Sosyal Yardım Bakanlığına Bağlı Sağlık Kurumları ile Esenlendirme (Rehabilitasyon) Tesislerine Verilecek Döner Sermaye Hakkında Kanunda sayılmış olan özellik arz eden birimlerde görev yapmayan ancak mesai saatleri veya mesai saatleri dışında özellik arz eden birimlere kısmi ya da tam süreli hizmet veren personelin de riskli birim katsayısından faydalanması gerekmektedir.
 3. Mevzuata ‘risk’ tanımının getirilerek, riskli birimden faydalanma, tahdidi sayılma yöntemi ile değil, risk tanımına giren birim bazında değerlendirilmelidir.
 4. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin döner sermaye ek ödemelerinin ve tüm gelirlerin emeklilik hesaplamalarına dâhil edilmesi gerekmektedir.
 5. 632 sayılı KHK ile sözleşmeli statüde çalışmakta iken kadroya geçirilen personellerin maaşlarının döner sermaye yerine genel bütçe üzerinden ödenmesi gerekmektedir.
 6. Özellik arz eden riskli birim kapsamının genişletilerek risk faktörü taşıyan tüm birimlerin bu kapsama dahil edilmesi için 209 sayılı Kanun, 2547 sayılı Yükseköğretim Kanunun 58 maddesi ve ilgili yönetmelikte düzenleme yapılması,
 7. Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumuna Bağlı Sağlık Tesislerinde Görevli Personele Ek Ödeme Yapılmasına Dair Yönetmeliği’nin 5/1/0 Maddesine özellik arz eden riskli birimlere kısmı sureli hizmet veren personelinde riskli birim katsayısından faydalandırılmasına yönelik eklemenin yapılması,
 8. Emeklilik hesaplamalarına döner sermaye ek ödemelerinin dahil edilmemesinden dolayı; 375’e göre ödenen sabit ek ödemelerin vergi dilimi hesabında değerlendirilmemesi gerekmektedir.
 9. Vergi dilimlerinin yeniden güncellenmesi gerekmektedir.
 10. Döner Sermaye Yönetmeliğinde yer alan kadro unvan katsayılarının personelin eğitim durumları da göz önüne alınarak yeniden kategorize edilmesi yönünde düzenleme yapılması,
 11. Süt izinlerinde ek ödemeden kesinti yapılmasının sonlandırılması
 12. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları Ek Ödeme Yönetmeliği ile Türkiye Kamu Hastaneleri Kurumu Ek Ödeme Yönetmeliğinde belirlenen Kadro-Unvan katsayılarının artırılması.
 13. Dini bayramlarda bayram ikramiyesi adı altında ek ödeme verilmesi gerekmektedir.
 14. Sağlık Bakanlığı ve Bağlı Kuruluşları ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarına yapılan re’sen görevlendirmelerde oluşan ek ödeme mağduriyetlerinin giderilmesi.

ÖZLÜK HAKLARI VE ÇALIŞMA ŞARTLARINA DAİR TALEPLER

 1. Sağlık Kurumlarında çalışan tüm personellerin fiili hizmet zammından faydalandırılması için yasal düzenleme yapılması
 2. Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında çalışan kamu görevlilerinin mesleki hastalık tanımlarının yapılması gerekmektedir.
 3. İstihdam şekline göre farklılık arz eden süt izinlerinin, anne lehine olan uygulama yönünde eşitlenmesi gerekmektedir.
 4. Yatan hastaya ve il dışı sevk edilen hasta yakını memura refakat izni verilmesi gerekmektedir.

Söz konusu refakat izni durumu 657 sayılı DMK’nun 105. maddesinin son fıkrasında belirtilen “Ayrıca, memurun bakmakla yükümlü olduğu veya memur refakat etmediği takdirde hayatı tehlikeye girecek ana, baba, eş ve çocukları ile kardeşlerinden birinin ağır bir kaza geçirmesi veya tedavisi uzun süren bir hastalığının bulunması hâllerinde, bu hâllerin sağlık kurulu raporuyla belgelendirilmesi şartıyla, aylık ve özlük hakları korunarak, üç aya kadar izin verilir.” şeklinde düzenleme olarak algılanmaktadır.

Ancak, bu husus Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde;

Yatan Hastaya Sevk

Bilindiği üzere Devlet Memurlarının Tedavi Yardımı ve Cenaze Giderleri Yönetmeliği’nin ‘Eşlik Etme Zorunluluğu’ başlıklı 27. maddesinde “Yatakta tedavi edilenlerin, hastalıkları gereği yanlarında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu tedaviyi yapan sağlık kurumunun raporu ile belgelendiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir…

İl Dışı Sevk

Hastanın tedavi edilmek üzere başka bir yere gönderilmesi sırasında yanında bir kimsenin bulundurulmasının zorunlu olduğu hastayı gönderen sağlık kurumu veya kuruluşunun raporunda belirtildiği takdirde, hastaya biri eşlik ettirilir.” şeklinde hüküm altına alınarak belirtilmektedir.

 1. Yardımcı hizmetler sınıfında görev yapan personellerin lisans mezunu olsalar dahi 3 derece ve altına düşememelerinden dolayı Devlet Memurlarına tanınan Yeşil Pasaport alma hakkından faydalanmaları mümkün olmamaktadır Bu sebeple 657 sayılı Kanunda Memur ifadesi geçmesine rağmen bu imkândan yararlanamadıklarından dolayı, bu hususun çözümü adına yasal düzenlemelerin yapılması gerekmektedir.
 2. Yüksek Lisans yapan kamu görevlilerinin bitirmiş oldukları yüksek lisans eğitimlerinin üst öğrenim (intibak) gibi değerlendirilerek mali ve özlük haklarına doğrudan etkisinin sağlanması gerekmektedir.
 3. Lisans tamamlama programının tüm ön lisans personelini kapsayacak şekilde genişletilmesi.
 4. Genel İdari Hizmetler Sınıfı personeli için kazanılmış hak aylıklarının değerlendirilmesinde özelde çalıştığı sürelerin de hesaplamaya dahil edilmesi gerekmektedir.
 5. Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliğinde düzenleme yapılarak aday memurun adaylık süresince eş durumu ve eğitim mazeretinden dolayı tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması gerekmektedir.

-Personelin sınıfı ve görevi dışında çalıştırılmaması için gerekli tedbirin alınarak kurum ve kuruluşların bu hususta uyarılması,

 1. Unvan değişikliği ve görevde yükselme sınavlarında mülakatın kaldırılması,
 2. Anayasamızda öngörülen Eğitim ve Öğrenim Hakkı’nın sağlanması adına Sağlık Bakanlığı Atama ve Yer Değiştirme Yönetmeliği’nde bahsedilen eğitim nedeniyle atama hükmündeki kısıtlayıcı “sağlık ile ilgili bir alanda en az 4 yıllık örgün eğitim” olması ibaresinin kaldırılarak tüm yüksekokul eğitimlerine atama hakkının sağlanması,
 3. Sınavsız veya dikey geçiş sınavı sonucunda mesleği ile ilgili bir üst öğrenimin bitirilmesi halinde bitirilen bölümün mesleki üst öğrenim olarak kabul edilmesi,
 4. Çalışanların, çalışma alanlarının kamera ile izlenmemesi sağlanarak özel hayatın ve mahremiyetin korunması,
 5. Parmak izi bilgilerin 3. kişilerin eline geçmesini önlemek maksadıyla, mesai giriş ve çıkışlarında parmak izi uygulamasının kaldırılması yönünde düzenleme yapılması,
 6. Herhangi bir alanda sertifikasyon eğitimi alan personelin alanının dışında görevlendirilmemesi yönünde düzenleme yapılması, ayrıca sertifikalı ve eğitim almış personelin çalışması gereken birimlerde eğitimsiz ve sertifikasız kişilerin görevlendirilmemesi,
 7. Görevde yükselme sınavında baz alınan Ek-1 Değerlendirme Ölçütlerinin objektif kriterlere göre belirlenmesi ve sertifikasyon eğitimlerine gönderilecek personellerin kıdem, derece, sicil notu, disiplin durumu gibi objektif kriterler dikkate alınarak seçilmesi,
 8. Kurum içi ve kurum dışına görevlendirilen personelin isteği dışındaki şifahen veya yazılı görevlendirmelerin yapılmaması hususunda düzenleme yapılması,
 9. Hasta hakları kurullarına yapılan asılsız ve keyfi şikâyetler neticesinde sağlık çalışanlarının baskı altına alınması, moral ve motivasyonlarının olumsuz yönde etkilenmesinin önüne geçmek için hasta hakları kurulunca hasta ve hasta yakınlarının bilgilendirilmesi ve bilinçlendirilmesi,
 10. Unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 60 puan alma şartının kaldırılarak, en yüksek puandan başlamak üzere kadro sayısı adedince atama yapılabilmesine ilişkin düzenleme yapılması,
 11. Ambulans kazaları sonucunda yaralanan veya hayatım kaybeden ambulans şoförleri ile ambulans içerisinde görevli sağlık çalışanları, hasta ve refakatçilerine yüksek teminatlı ferdi kaza sigortası yapılmak suretiyle söz konusu personel ve ailelerinin mağduriyetlerinin giderilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,
 12. Sağlık çalışanlarının hasta ve hasta yakınlarının şiddetine maruz kalmaması ve korunması için şiddet uygulamasına karşı ağır yaptırımlar getirecek ilgili yasal düzenlemelerin ivedilikle yapılması, ayrıca idarecilerin mobbing uygulamasına maruz kalan personellerin korunmasına yönelik yasal düzenleme yapılması,
 13. Sağlık kurum ve kuruluşlarında çalışan tüm sağlık çalışanlarına yapılan periyodik muayenelerden ve bu muayenelerde kullanılan ilaç ve aşılardan ücret alınmaması için gerekli düzenlemenin yapılması,
 14. Hizmetli kadrosunda görev yapan personellerin sınava tabi tutulmaksızın bir defaya mahsus olmak üzere VHKI kadrosuna geçirilmeleri,
 15. Sağlık çalışanlarına, sağlık kurumlarında kendilerine ve 1. derece yakınlarına muayenelerde öncelik tanınması,
 16. 657 sayılı yasanın 36 Maddesinin Ortak Hükümler başlıklı 11. fıkrasına Afet ve Acil Durum Yönetimi Uzman ve Uzman Yardımcılarından sonra gelmek üzere Sivil Savunma Uzman ve Uzman Yardımcılarına 1 derece yükselme verilmelidir.
 17. Anayasamızın 41. Maddesinde yer alan Aile Bütünlüğünün Korunmasına ilişkin ilkesi kapsamında eş durumundan tayinlere getirilen tum kısıtlamaların kaldırılması, (Bölge farkı, stratejik personel, kadro fazlası veya eksikliği gibi kısıtlamalar kaldırılmalıdır.)
 18. Tıpta ve diş hekimliğinde uzmanlık eğitimi mevzuatına göre uzman olmuş uzman tabip, uzman (TUTG), tabip, uzman diş tabibi, diş tabibi ve eczacı unvanındaki personeli olarak tanımlanan Stratejik personelin özelde çalışan eşi nedeni ile eş durumu ve eğitim mazereti tayin hakkı kısıtlamasının kaldırılması gerekmektedir.
 19. 11.2014 tarihinden sonra sağlık önlisans programlarından mezun olan adaylarında lisans tamamlamaya başvurmalarının sağlanması.
 20. Daha önce eğitim durumu mazereti ile tayin olan personelin daha sonra YÖK den gelen görüşe göre sağlıkla ilgili bir alan almadığı gerekçe gösterilerek iptal edilmemesi gerekmektedir.
 21. Geçici görevlendirmelerin idarenin keyfiyetinden uzaklaştırılması gerekmektedir.
 22. Memurlara tanınan karşılıklı yer değiştirme hakkının kullanılmasında aynı hizmet bölgesinde olması şartı ve kurumların muvafakat verme koşulu ile getirilen kısıtlamaların kaldırılması,
 23. İş sağlığı ve güvenliği uygulamalarında yasal düzenlemelerin hayata geçirilmesi.
 24. Kurumların tamamında servis uygulaması getirilmesi ve servisten yararlanamayan personele ulaşım ödemesi yapılması,
 25. Kurumlarda ayni olarak verilmesi mümkün olmayan yemek yardımının 112 İstasyonlarında olduğu gibi nakdi olarak ödenmesi
 26. Memur kıdem aylıklarının hesaplanmasında 25 yıl sınırlandırılmasının kaldırılması,
 27. Askeri hastanelerden Sağlık Bakanlığı’na devredilen personellerin sosyal haklarını korunması
 28. Sağlık Bakanlığı’na bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Merkezleri’nde görev yapan diş teknisyenlerinin iş yükünün olağanüstü derecede arttıran yönetmeliğin objektif kriterlere göre revize edilmesi. Ayrıca objektif kriterlere bağlı kalarak birim bazında yapılabilecek iş miktarının ve çalışma şartlarının belirlenmesi amacıyla çalışanların temsilcilerinden oluşan komisyonla belirlenmesi gerekmektedir.

SÖZLEŞMELİ PERSONELE DAİR TALEPLER

 1. Sözleşmeli personel istihdamından vazgeçilerek bundan sonraki personel almalarında kadrolu personel istihdam edilmesi,
 2. 15754 sayılı Bakanlar Kurulu Kararında yapılan düzenleme ile 657 sayılı DMK’nun 4/B maddesine göre istihdam edilen sözleşmeli personele getirilen eş durumu nedeni ile nakil ve karşılıklı yer değişikliği hakkının Üniversite Hastaneleri arasında kullanılabilmesi için anılan Bakanlar Kurulu kararında yer alan “kurumlar arası” ibaresinin “farklı kuruluş kanunlarına tabı kurumlar” olarak yeniden düzenlenmesi,
 3. Eş durumu nedeni ile tayin hakkı kapsamının genişletilerek, sözleşmeli personele SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığına tabı eşinin bulunduğu il/ilçe sınırları dâhilinde bulunan kurum ve kuruluşlara naklen atanabilme hakkının tanınması ve boş pozisyon şartının kaldırılması,
 4. 4/B’li personelin özelde çalıştığı sürelerin 657 sayılı Kanunun 36/C maddesi kapsamında değerlendirilmesi gerekmektedir.
 5. Sözleşmeli personelin yıllık izinlerinin bir sonraki yıla aktarılabilmesi için gerekli düzenlemenin yapılması,
 6. Naklen atama ve karşılıklı yer değiştirme hallerinde sözleşmeli personele yolluk ödenmesi hususunda düzenleme yapılması,
 7. Sözleşmeli personellere eğitim durumundan dolayı naklen atanma veya geçici görevlendirme hakkının verilmesi,
 8. Kamu kurum ve kuruluşlarının sözleşmeli personel almalarında, halen her hangi bir kurumda 4/B’li olarak görev yapan sözleşmeli personelin müracaat yapamaması yönündeki 1 yıllık yasağın kaldırılması,
 9. Sözleşmeli personel istihdamında öncelikli olarak mevcut sözleşmeli personelin görev süresi baz alınarak boş kadrolara naklen atanmasının sağlanması, yapılacak naklen atamalara müteakip boş kalan pozisyonlara personel istihdamının yapılması,
 10. Sözleşmeli personellerin çalıştıkları yerlerin kapatılması dolayısıyla yapılan iptal ihdaslarının tercih hakkına göre yapılması hususunda düzenleme yapılması,
 11. 4/B’li sözleşmeli personele seyyar görev tazminatı ödenmesi yönünde düzenleme yapılması,
 12. Sözleşmeli personelin maaş ve döner sermaye bordrolarının internet ortamında e- bordro sistemi oluşturularak yayınlanması,
 13. Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen 4/B sözleşmeli personelin hizmet sözleşmelerinin tek tip haline getirilerek yeknesaklığın sağlanması,
 14. 2011-2012 yılında 4/B sözleşmeli olarak çalışmaktayken, kadroya geçirilen personelin maaşlarının döner sermaye bütçesinden değil, genel bütçeden ödenmesi gerekmektedir.

4/C GEÇİCİ PERSONEL VE VEKİL EBE HEMŞİRE İLE İLGİLİ TALEPLER

 1. Kamu kurum ve kuruluşlarının asli ve sürekli işlerinde görevlendirilen 657 sayılı DMK’nun 4/C maddesine tabi olarak görevlendirilen geçici personelin ve 657 sayılı DMK’nun 86. maddesine göre görevlendirilen vekil ebe ve hemşirelerin ve Aile Hekimliği bünyesinde çalışan Kamu Görevlisi Olmayan Aile Sağlığı Çalışanlarının kadroya geçirilmesi ve yasal düzenleme yapılıncaya kadar 375 sayılı kanun Ek 9’a göre eşiti kamu görevlisi kadar ek ödemeden faydalandırılması,

Söz konusu personel kadroya geçirilinceye kadar;

Vekil Ebe ve Hemşire

 1. Vekil ebe ve hemşire ile geçici personele emsali kadrolu personele ödenen ücret nispetinde aylık ödenmesi yönünde yasal düzenleme yapılması,
 2. Aile ve çocuk yardımından faydalandırılmaları,
 3. iyim yardımından faydalandırılmaları,
 4. Vekil ebe ve hemşirelerin yıllık izin, mazeret izni, doğum izni ve hastalık izni gibi haklardan 657 sayılı DMK kapsamında faydalandırılması gerekmektedir.

AİLE HEKİMİ VE AİLE SAĞLIĞI ÇALIŞANLARINA DAİR TALEPLER

 1. Aile Hekimliklerinde Kamu dışı personel olarak çalışan Aile Sağlığı Elemanlarının vekil ebe ve vekil hemşirelere kadro verilmesi gerekmektedir.
 2. -Aile hekimliğine geçici olarak görevlendirilen personele geçici görevlendirme suresince kadrosunun bulunduğu yerden döner sermaye ek ödeme ödenmesi hususunda düzenleme yapılması,
 3. ile Sağlığı Çalışanlarının giyecek yardımından yararlandırılması adına gerekli düzenlemenin yapılması,

SENDİKAL HAKLAR

 1. -4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’na göre üyelik, üyelikten istifa ve çekilmenin kanuni formlarla olması gerektiği, personelin üyeliğe ilişkin dilekçelerine göre işlem yapılmaması,
 2. Makam mevki ve nüfuzunu kullanarak kamu çalışanları arasında sendikal ayrım gözeten ve sendikal hakların kullanımına engel olanlar hakkında cezai müeyyide uygulanması yönünde Valilik ve Kaymakamlıkların bir genelge ile uyarılması, bu konuda yapılan şikâyetlerin ilgili kurumların merkez teşkilatlarınca değerlendirilmesi,
  1. Hasta Hakları Kurulu İl merkezlerinde Sağlık Müdürlükleri bünyesinde oluşturulmuş fakat bu kurula üyesini temsilen katılacak temsilcisinin, yönetmelikte işyerindeki sendika temsilcisinin katılmasını öngörmektedir. Buna göre;
  2. Kurulun il merkezinde olması nedeniyle üyesini temsilen sendikanın şube yönetim kurulundan bir üyenin katılması, şubesi olmayan illerde il temsilcisi veya işyeri temsilcisinin katılması şeklinde düzenleme yapılması.
 1. Üniversitelerde oluşturulan personel ile ilgili komisyonlara sendika temsilcisinin iştirak edebilmesi için yasal düzenleme yapılması,
 2. Sendika şube başkan, başkan yardımcıları ve işyeri temsilcilerinin sendikal eğitim ve toplantı için alınan izinlerde döner sermaye ek ödeme kesintisi yapılmaması,
 3. Sendikal eğitim toplantılarına iştirak edecek olan işyeri sendika temsilcilerinin söz konusu toplantı suresince idari izinli sayılması yönünde düzenleme yapılması,
 4. İş kolumuz bünyesinde bulunan merkez ve taşradaki kurum ve kuruluşlardaki sosyal diyalogun sağlanması açısından sivil toplum kuruluşları ve sendikaların da katılacağı bir platform oluşturulması,
 5. 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları ve Toplu Sözleşme Kanunu’nda değişiklik yapılarak grev hakkının verilmesi.

KADIN ÇALIŞANLARIN HAKLARINA YÖNELİK TALEPLER

 1. İşyerlerinde çalışan sayısı dikkate alınarak kreşlerin kurulması/artırılması,
 2. Çocuğun okul öncesi dönemlerinde kreş ücretlerinin idare tarafından karşılanması, kreş hizmetlerinin 24 saat hizmet verilen kurumlar dikkate alınarak bu saatler üzerinden hizmete geçirilmesi,
 3. Nöbet ve fazla çalışma gibi yoğun iş yükünün cinsiyete ve ailenin korunması ilkesine göre belirlenerek giderilmesi,
 4. Aile hayatıyla iş hayatının uyumu konusunda çalışmalar yapılarak, analığın korunması bakımından çalışma saatlerinin düzenlenmesi,

ÜNİVERSİTE HASTANELERİNDE ÇALIŞANLARIN HAKLARINA YÖNELİK TALEPLER

 1. Üniversite Hastanelerinde Döner Sermaye Komisyonlarının oluşturulması ile ilgili 2547 sayılı yasanın 58 Maddesinde ifade edilen döner sermaye komisyonlarının oluşturulması ve ödemelerle ilgili konularda belirleyici olmak ve katılımcılığı sağlamak adına çalışanlardan kısmi temsil ve yetkili sendikanın iş yeri temsilcisinin katılımının sağlanması hususunda kanuni değişikliğin yapılması gerekmektedir.
 2. Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarının düzenli olarak yapılması,
 3. Rektör seçimlerinde sağlık çalışanları ve diğer kamu görevlilerinin de oy hakkının olması,
 4. 4/B’li sözleşmeli olarak çalışmakta iken 4/A kadrosuna geçen çalışanların maaşlarının döner sermayeden değil genel (katma) bütçeden ödenmesi,
 5. Yükseköğretim Kurumu tarafından Atama ve Yer Değiştirmeye yönelik özel olarak yasal düzenlemenin yapılarak Üniversitelere bağlı Sağlık Kurum ve Kuruluşlarında görev yapan personele de mazeretleri nedeni ile atama imkanı verilmesi gerekmektedir.
 6. Üniversite hastanelerde yaşanan iş yoğunluğunun giderilmesi adına personel eksikliğinin giderilmesi gerekmektedir.
 7. Hekim dışı çalışanların döner sermaye katsayılarının arttırılması,
 8. Üniversite hastanesinde görev yapan personele de Sağlık Bakanlığı personeline yapılan 375’e göre ödeme şeklinde ödeme yapılması gerekmektedir.
 9. Döner sermaye kurullarının kurularak Sendika Temsilcisinin de komisyonlarda yer almasına ilişkin yasal düzenleme yapılması,

 AİLE VE SOSYAL POLİTİKALAR BAKANLIĞI ÇALIŞANLARIN HAKLARINA YÖNELİK TALEPLER

 1. Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve taşra teşkilatı bünyesinde yaşlı ve çocuk bakıcılığı görevlerim yürüten personelin iş riski ve yoğunluğu dikkate alınarak fiili hizmet müddeti zammından faydalandırılması,
 2. ile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve taşra teşkilatına bağlı kurum ve kuruluşlarda görev yapan öğretmen kadrosundaki personelin ek ders, ek ödeme adaletsizliğinin ve dengesizliğinin giderilmesi,
 3. -Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nda çalışan personellere, ek ödeme ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranmaya payının (fiili hizmet zammı) verilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,
 4. Nöbet ücretlerinin de artırılması gerekmektedir.

ADLİ TIP KURUMUNDA ÇALIŞANLARIN HAKLARINA YÖNELİK TALEPLER

 1. Adli Tıp Kurumu çalışanlarının “Görev Tanımlarının” mevzuatta düzenlenmesi,
 2. Personel eksikliğinin fazla olmasından dolayı kadrolu personel teminin yapılması ve Unvan Değişikliği ve Görevde Yükselme Sınavları için çalışmaların ivedilikle yapılması,
 3. Adli Tıp Kurumu çalışanlarının, ek ödeme ve tüm gelirlerin emekliliğe yansıtılması ve yıpranmaya payının (fiili hizmet zammı) verilmesi için gerekli yasal düzenlemenin yapılması,
 4. Adli Tıp Kurumu otopsi teknisyen/teknikerlerinden otopsiye girenlere riskli birim katsayısından ilave ek ödeme yapılması ve bu ilave ek ödemenin otopsi başına yapılması

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir