GÜVERCİNLİK MESİRE ALANI -MAHALLESİ

GÜVERCİNLİK MESİRE ALANI

Kahramanmaraş’ın  15  km kuzeybatısında,  Kılavuzlu  kö-yünün (Bu köy Kılavuzlu Su-lama ve Hidroelektrik Santrali altında kalmıştır.) 2 km kuze-yinde  yer  almaktadır.  Bu  kö-yün  her  iki  yakasından  çıkan sular Ceyhan Nehri’ni besleyen kaynaklardan  birini  oluştur-maktadır. Bu çağlayan suların çevresine  Güvercinlik  adı  ve-rilmektedir.  Çam  ağaçları  ve 200 – 300 yıllık tarihî çınar ağaç-larının bulunduğu ve Ceyhan Nehri’nin etkisiyle doğal bir se-rinliğe sahip olan Güvercinlik’e, Kahramanmaraşlılar  sabah  er-kenden vakitlerde gelip, akşam karanlığına kadar bu mevkide hoşça vakit geçirmektedir. Güvercinlik,  başta  Kabar-cık Üzümü olmak üzere birçok sebze, meyve yetiştirilmeye de elverişlidir.  Ceyhan  Nehri’ne özgü balıklarla birlikte bunları yetiştiren  halk  tarafından  ge-len  sayfiyecilere  (piknikçiler) satılarak bunların ticareti yapıl-maktadır.  Piknikçilerin  çoğu, satın  aldıkları  ürünlerin  bir kısmını bu mesire alanında tü-ketir; diğer kısmını ise evlerine götürmektedirler.Kahramanmaraş’ın elektrik üretim merkezi olarak da önem-li bir mevkii konumunda olan Güvercinlik, Kahramanmaraş’ta ilk hidroelektrik santralinin ya-pıldığı  yer  olması  açısından da önem arz etmektedir. Bahsi geçen yere Güvercinlik adının verilmesiyle ilgili iki görüş bu-lunmaktadır:  Bunlardan  biri, yabani  güvercinlerin  alaylarla gelip buradan sulanması; diğeri ise 1958’de hidroelektrik santra-li yapılınca çalışanların burada göğe güvercin uçurmasıdır.Güvercinlik  mesire  alanı, aşağı yukarı 2000’li yıllara ka-dar varlığını devam ettirmiştir. Bu  tarihten  sonra  Kılavuzlu Köyü, 3 km güneye taşınmıştır. Baraj su tutmaya başlayınca da bu mesire alanı baraj gölü altın-da kalmıştır.

KAYNAKÇA:Kemalettin  KOÇ, Kahramanmaraş’ta Sosyal  Hayatın  Fiziki  Yapıya  Etkisi, Kahramanmaraş, 2010.Mesut DEDEOĞLU, Kahramanmaraş’ın İktisadi Alandaki Yeri, Ankara, 2014.Yaşar ALPARSLAN – Hacı Ali ÖZ-TURAN, Eski Maraş’ta Örfler, Adetler ve İçtimai Hayat, 2010.HALİL AYGAN

GÜVERCİNLİK MAHALLESİ

1540  tarihli  419  numaralı Osmanlı Tahrir Defteri’nde Bü-yük Güğercinlik (Güvercinlik) olarak 21 haneli ve Küçük Gü-ğercinlik (Güvercinlik) 17 ha-neli iki yerleşmenin bulunduğu bildirilmektedir. 38°14’28.03’’K

ve  37°07’50.43’’D  coğrafi  ko-ordinatlara  sahip  mahallenin, deniz  seviyesinden  yüksekli-ği  1130  m’dir.  Kahramanma-raş il merkezine uzaklığı 166 km iken, bağlı bulunduğu ilçe merkezi arasındaki mesafe ise sadece  6  km’dir.  Günümüze kullanılan yolun haricinde ön-celeri bölgenin merkezi olarak bilinen Elbistan ve Afşin ilçe-lerini  birbirine  bağlayan  yol üzerinde  bulunan  belli  başlı köylerden  biri  iken  sonrasın-da açılan yollarla beraber öne-mini  kaybetmiştir.  Batısında Izgın,  doğusunda  Alembey, güneybatısında  Yapraklı,  gü-neydoğusunda  Hasankendi, kuzeybatısında Karahüyük ve kuzeydoğusunda  Ağlıca  ma-halleri bulunur. Son yıllardaki gelir artışı tarımsal ürünler açı-sından sağlanan verimlilik ve yeterli sulama imkânlarına sa-hip olmasına bağlanmaktadır. Ekonomisi,  su  kanalı  olması nedeniyle büyük oranda sulu tarıma  bağlı  olan  mahallede 2017 yılı itibarıyla 286 küçük-baş  hayvanın  olduğu  tespit edilmiştir.  Meyve  yetiştiricili-ğinin de yapıldığı mahallede, iklim şartlarında ekstremlerin yaşanmadığı yıllarda çok daha yüksek  verim  alınabilmekte-dir.  Ayrıca  maden  aramaları sırasında  yapılan  sondaj  ça-lışmalarında  Elbistan  ovası linyit yataklarının mahallenin altından  uzanarak  devam  et-tiği  ortaya  çıkmıştır.  TÜİK verilerine  göre  2010  yılında 540 olan nüfusun ilerleyen yıl-larda  belirli  oranda  azalarak 2012’de 225 kadın ve 248 erkek ile 473, 2014’te 450 ve 2016 yı-lında  439  kişi  olduğu  tespit edilmiştir.  İlkokulun  olduğu mahallede  taşımalı  eğitim  de yapılmamaktadır.  PTT  şubesi ve  acentesinin  olmadığı  ma-hallede sağlık ocağı olmasına rağmen  kullanılmamaktadır. İçme suyu şebekesi vardır ama kanalizasyon şebekesi yoktur. Mahalleye ulaşımın sağlandığı yol asfalt olup elektrik ve sabit telefon vardır.

KAYNAKÇA:İbrahim SOLAK, Kanuni Döneminde Elbistan Kazası, Selçuk Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü Yüksek Li-sans Tezi 1996.R.  YİNANÇ-M.  ELİBÜYÜK, Maraş Tahrir Defteri (1563), II Cilt, No:1, An-kara.https://www.yerelnet.org.tr. https://biruni.tuik.gov.tr. https://earth.google.com. http://www.nufusune.com. https://www.haritatr.com. https://www.facebook.com.http://www.wikizero.org/index. Kahramanmaraş Tarım İl Müdürlüğü. MURAT KARABULUT

Kaynak: ansiklopedi.ksu.edu.tr

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir