pendik escort izmir escort bayan beylikdüzü bayan escort
DOLAR 32,8248 % 0.04
EURO 35,2439 % -0.18
GRAM ALTIN 2.450,67 % -1,57
ÇEYREK A. 4.006,85 % -1,57
BITCOIN 64.266,48 0.63
ÜYE PANELİ
SON DAKİKA
hava 29°

GERMANICIA/GERMANIKEIA

Son Güncelleme :

03 Ağustos 2020 - 21:49

/ kez okundu.
GERMANICIA/GERMANIKEIA

Roma  Dönemi  Maraş Kenti

Son yapılan arkeolojik çalış

maların sonuçları ortaya çıkana

kadar  Germanicia/Germanike

ia Antik Kenti’nin sadece Me

zopotamya,  Suriye,  Kapadok

ya ve Kilikya’dan gelen ticaret

yollarını  birbirine  bağlayan

Anti-Toroslar’daki  güzergâh

üzerinde yer aldığı bilinmekte

idi. 2000’li yıllardan sonra ya

pılan arkeolojik kazılardan elde

edilen  bulgular  ve  araştırma

lar sonucunda Germanicia’nın

Kahramanmaraş  ili  sınırları

içerisinde  olduğu  anlaşılmış

tır.  Nitekim  Kahramanma

raş’ın  stratejik  konumu,  tarih

boyunca pek çok toplumun bu

bölgede  yaşamasına  sebebiyet

vermiştir. Ticari ürün çeşitlili

ği ve zenginliği, ekonomisinin

gelişmesini  ve  zenginleşmesi

ni sağlamakla birlikte stratejik

konumu,  Maraş’ın  günümüze

kadar önemini korumasına yol

açmıştır.

Antik  kentin  lokalizasyo

nunu  kesinleştirecek  veriler

olmasa  da  günümüze  kadar

tespit edilen arkeolojik bulgu

lar doğrultusunda, Kahraman

maraş il merkezinin doğusun

da yer alan ve halk tarafından

“Kara Maraş” olarak adlandı

rılan  Dulkadiroğlu  ilçesinin

Dulkadiroğlu, Bağlarbaşı, Na

mık Kemal, Şeyh Adil ve Ka

nuni  mahallelerini  kapsayan

146 hektarlık alanda yer alan

kalıntıların  Germanicia  Antik

Kenti’ne  ait  olduğu  düşünül

mektedir. Söz konusu mahalle

ler içerisinde 2017 yılı itibarıyla

farklı ada ve parsellerde, otuza

yakın nokta da mozaik taban,

su  sarnıcı,  çeşitli  mimari  ya

pılara ait kalıntılar gibi birçok

taşınamayan  arkeolojik  kültür

varlığı tescillenerek kayıt altına

alınmıştır.

Kentin lokalizasyonu hak

kına bilgi veren bir antik kay

nağa  henüz  ulaşılamamıştır.

Ancak İS 2. yüzyılda yaşamış

coğrafyacı Ptolemaios’un “Geo

praphica” (V.14.8) adlı eserinde

“ Γερμανικεών / Germanikeia”

olarak geçmektedir. Ayrıca İS

 1. yüzyılda yaşamış olan Antik

Çağ yazarı Gaius Asinius Qu

adratus’un  Parthika’sında  da

kent hakkında bilgiler yer al

maktadır.

Roma    Dönemi’ndeki

önemli  krallıklardan  birisi  de

Kahramanmaraş’ı  da  içine

alan  Kommagene  (Comma

gene)  Krallığı’dır.  Samosata

(Adıyaman/Samsat),   Perrhe

(Adıyaman/Pirin),  Doliche’nin

(Gaziantep/Dülük)  yanı  sıra

Kommagene  Krallığı’nın  dört

önemli  şehrinden  birisi  olan

Germanicia’nın  IV.  Antiokhos

zamanında  kurulduğu  bilim

dünyasınca kabul görmektedir.

Kentin isminin belirlendiği

tarih olduğu düşünülen İS 38 yı

lında Roma İmparatorluğu’nu

İmparator Gaius Iulius Caesar

Augustus Germanicus (Kaligu

la/Caligula)  (İS 12- 41) yönet

mekteydi.  Roma  İmparatoru

Caligula döneminde (İS 37-41),

Anadolu’nun  vassal  krallıkla

rından  biri  olan  Kommagene

Krallığı tahtına IV. Antiokhos’u

485

oturtmuştur. Kommagene vas

sal kralı IV. Antiokhos’un (İS

38)  şükran  ifadesi  olarak  im

paratorun onuruna “İmparator

Şehri” anlamına gelen Kaisere

ia Germanikeia (Lat. Caesarea

Germanicia)  adında  bir  kent

kurduğu ileri sürülmektedir.

Ancak sebebi kesin olarak

bilinmeyen  bir  nedenden  do

layı Gaius tarafından bir süre

sonra IV. Antiokhos yönetim

den  indirilmiştir.  Fakat  Clau

dius’un imparator olmasından

sonra  Kommagene  Krallığı’nı

yeniden  yönetmeye  başlamış

tır. Bu bilgiler referans alınarak

Germanicia isminin Gaius’dan

ziyade  Claudius’a  ithafen  ko

yulmuş olduğu ileri sürülen bir

diğer düşüncedir.

Germanicus,  kelimesi  im

paratorların  tam  isminde  bir

Agnomen (lakap/unvan) olarak

kullanılmıştır.    Bu  Agnomen,

Nero  Claudius  Drusus  Ger

manicus’un (14 Ocak İÖ 38-İÖ

9) yani Drusus-I, Yaşlı Drusus

veya Drusus Major olarak da

bilinen ünlü Roma generalinin

Ren  Nehri  civarında  Germen

kabilelerine  karşı  yapmış  ol

duğu seferlerin anısında ken

disine bir unvan ifadesi olarak

verilmiştir.  Nitekim  Drusus’a

verilen ve “Germanya Fatihi”

anlamına  gelen  Germanicus

unvanı,  oğlu  General  Germa

nicus gibi sırasıyla imparator

lar olan Caligula, Claudius ve

Nero tarafından da kullanmış

tır.

Yani Germanicus unvanı sı

rasıyla;

 • General Nero Claudius

Drusus Germanicus (İÖ 38-İÖ 9)

 • General Germanicus Ju

lius Caesar Claudian (İÖ 15-İS

19)

 • İmparator Gaius Iulius

Caesar  Augustus  Germanicus

(Caligula)  (İS 12-41)

 • İmparator Tiberius Clau

dius Caesar Augustus Germa

nicus (İÖ 10-İS 54)

 • Nero Cladius Caesar Au

gustus Germanicus (İS 37-İS 68)

tarafından kullanılmıştır.

Dolayısıyla   Germanicia,

ister  Gaius  (Caligula)  ister

Cladius zamanın da kurulsun

kentin ismi, sadece imparatoru

onurlandırmak için değil onun

şahsında bütün imparatorluğu

onurlandırmak için verilmiş ol

malıdır.

Kentin kuruluşu ise Roma

lıların hâkimiyeti altına aldık

ları  toprakları  belirli  eyaletle

re  (Provincia)  bölerek  önemli

merkezlerde  strategialar  (bir

tür yerel yönetim-valilik) oluş

turmasına dayanmaktadır. Ro

ma’nın  toprakları  genişledik

çe  provincialarda  bu  duruma

paralel  olarak  arttırılmış,  Ro

ma’nın hâkimiyeti ve kontrolü

sürdürülmeye çalışılmıştır.

Trakya, Kapadokya, Kilikya

ve Suriye eyaletlerinde olduğu

gibi Anadolu’nun birçok eyale

tinde stratejik öneme sahip coğ

rafi merkezlerde strategiaların

kurulduğu bilinmektedir. Nite

kim Samosata, Doliche, Perrhe

gibi  Kommagene  Krallığı’nın

önemli dört şehrinden biri olan

Germanicia’nın Roma İmpara

torluğu’nun  Suriye  eyaletinin

(Provincia) önemli bir strategia

merkezi olduğu bazı kaynaklar

da  belirtilmektedir.  Stratagos

(Vali) tarafından yönetilmekte

olan bu merkezlerde kentleşme

sürecinin diğer kentlere oranla

daha hızlı olduğu bilinmekte

dir. Ancak arkeolojik bulgu ve

yazılı  kaynakların  yetersizli

ğinden  dolayı  Germanicia’nın

strategia olma süreci hakkında

henüz bilgi sahibi değiliz.

Germanicia’nın Roma Dö

nemi’ndeki tarihi hakkında de

taylı  bilgi  sahibi  olmadığımız

gibi Bizans Dönemi’ndeki kay

naklardan da geniş bilgi edin

mek  mümkün  olmamaktadır.

Bizans Dönemi’ndeki bazı kay

naklarda kentin isminin “Ger

manicia” yerine “Marasion” ya

da  “Marasin”  olarak  yeniden

geçmeye başladığı belirtilmek

tedir. Bu dönemdeki hangi kay

naklarda ve neden Marasion ya

da Marasin isimlendirmesinin

kullanılmaya  başlandığı  hak

kında ise kesin bilgi bulunma

maktadır.

Bizans  Dönemi’nde  Ger

manicia’nın önemli bir pisko

posluk  merkezi  olduğu  bilin

mektedir. İS 4. yüzyılda Roma

İmparatorları  Constantius  (İS

337-361) ve Valens (İS 364-378)

tarafından desteklenen ve Ar

yanizm’i  savunan,  Arabissos

(Afşin)  doğumlu  Eudoxius,

Germanicia’da   piskoposluk

yapmıştır.  Eudoxius’un  yanı

sıra  aynı  yüzyıl  veya  farklı

yüzyıllarda  yaşamış  Piskopos

Suras,  Salamanes  (Salamias),

Anaphora  Thomas  ve  John

Germanikeia  Agnomeni  ile

anılmıştır. Yine İS 4. yüzyılda

Hristiyanlığı  derinden  etkile

yen Nasuriliğin kurucusu Nes

torios ve Bizans İmparatoru III.

GERMANICIA / GERMANIKEIA

486

Kahramanmaraş

Ansiklopedisi

Leo (İS 717-741) Germanicia’da

doğmuştur.  III.  Leo,  impara

torluğu  döneminde  Arapların

elindeki  Germanicia’yı  yani,

doğduğu toprakları almak için

sefer  düzenlemiştir.  Ancak

Germanicia  kendi  döneminde

değil, oğlu V. Konstantinos ta

rafından İS 746 yılında Araplar

dan alınabilmiştir.

 1. Konstantinos’un kenti

almasından kısa bir süre sonra

Emevi Halifesi II. Mervan (İS

744-750) tarafından Germanicia

tekrar  alınarak  Arapların  hâ

kimiyetine geçmiştir.  Sonraki

dönemlerde Bizans ile Araplar

arasındaki savaşlarla Germani

cia’nın iki taraf arasında sürekli

el değiştirdiği ve şehrin nüfu

sunda azalmalar olduğu tarihî

kaynaklarda belirtilmektedir.

Germanicia  hakkında  bil

giler veren mozaik betimleme

lerinin  yanı  sıra  Germanicia

sikkeleri  diğer  önemli  arkeo

lojik buluntulara örnek göste

rilebilir. Günümüze kadar ele

geçen en erken Germanicia sik

keleri İS 2. yüzyıla aittir. Roma

İmparatorları  Marcus  Aureli

us, Lucius Verus, Commodus

dönemine (İS 161-180) ait kent

sikkeleri  üzerinde  kentin  adı,

Germanicia  ya  da  Caesarea

Germanicia  olarak  geçmekte

dir. Germanicia sikkeleri üze

rinde  ön  yüzünde  imparator

portreleri  ve  unvanları,  arka

yüzde ise sadece içinde kentin

adının yazılı olduğu çelenk ya

da kaya üzerinde oturan başı

na kule şeklinde taç giydirilmiş

Yunan  tanrıçası  Tykhe  (For

tuna-Roma) betimlemeleri yer

almaktadır.  Sikkelerde  Tykhe

bir kaya üzerinde oturur şekil

de elinde bereket ve bolluğun

sembolü (Cornucopia) bereket

boynuzu  tutar  şekilde,  ayak

ları altında ise yüzmekte olan

ırmak  tanrısı  (Genius)  tasvir

edilmektedir. Irmak tanrısının

yüzmekte olduğu nehir ise, Py

ramos’u (Ceyhan) temsil ediyor

olmalıdır. Birçok antik kent sik

kesinde gözlemlenen nehir ve

ırmak tanrıları, nehirlerin antik

dönemdeki  önemini  vurgula

maktadır.

Birçok Roma kentinin ko

ruyucu  tanrıçası  olarak  sem

bolize edilen Tykhe’nin başına

takılmış olan “kule taç” kentin

koruyucu  tanrıçası  olduğunu

işaret eden bir atribute olarak

kabul  edilmektedir.  Germa

nicia  sikkelerindeki  benzer

betimlemeler  Germanicia’nın

da koruyucu tanrıçasının Tyk

he  olduğunu  göstermektedir.

(Cornucopia) bereket boynuzu

bolluk ve bereket getirmesinin

umulmuş  olduğunun  ya  da

Germanicia’nın  sahip  olduğu

bolluğun  tanrıçaya  atfedilme

sinin  bir  ikonografisi  olduğu

kanaatini  taşımaktayız.  Sikke

lerdeki  betimleme,  tanrıçanın

yanında akmakta olan ve ırmak

tanrısının  (Genius)  yüzdüğü

Pyramos  Nehri’nin  getirmiş

olduğu  bereketi  işaret  etmek

tedir.

Günümüze  kadar  tespit

edilen arkeolojik bulgular doğ

rultusunda Dulkadiroğlu ilçesi

sınırlarında farklı mahallelerde

ortaya çıkartılan mozaik taban

ve  çeşitli  mimari  yapılara  ait

kalıntılar Germanicia’nın kap

ladığı  alan  hakkında  bizlere

bilgiler sunmaktadır. Birçok ar

keolojik kültür varlığının tespit

edilmiş olmasına rağmen tespit

edilen parsellerde yoğun konut

dokusunun  olması,  kamulaş

tırmanın  yapılmasının  yavaş

lamasına  sebep  olmaktadır.

Nitekim bu durum arkeolojik

çalışmaların  hızlanmasını  en

gellemektedir. Bu olumsuz sü

rece rağmen Kahramanmaraş İl

Kültür Turizm ve Müdürlüğü

ve Kahramanmaraş Müzesi’nin

özverili çalışmaları ile Dulkadi

roğlu Mahallesi sınırlarında yer

alan  461  ada  içerisinde  2001,

2009,  2010  yıllarında  farklı

parsellerde kazılar yapılmıştır.

2016 yılı içerisinde ise Kahra

manmaraş Müzesi Başkanlığın

da ve bilimsel danışmanlığım

da aynı ada içerisinde kazılar

yürütülmüştür. Geç Roma-Er

ken Bizans Dönemi’ne ait bir

yapı  içerisinde  (Villa?)  ortaya

çıkartılan mozaiklerin bir kıs

mı Kahramanmaraş Müzesi’ne

taşınırken bir kısmı hâlen in-si

tu olarak kazı alanında sergi

lenmektedir. Ortaya çıkartılan

mozaik tabanların ne tür bina

komplekslerine ait olduğu be

lirlenememiş olmasına rağmen

mozaikler  üzerinde  görülen

doğa,  insan,  hayvan,  bitki  ve

yapı  betimlemeleri  yapıldığı

dönemin  sosyal  yaşamını  an

latması bakımından son derece

önemlidir. Yine de Germanicia

olarak  düşündüğümüz  böl

gede yapılan kazılarda ortaya

çıkartılan birkaç yapı kalıntısı

ile kentin tümü hakkında bil

gilerin elde edilmesi mümkün

değildir.

Roma  Dönemi  Germani

487

cia’sı veya Hellenistik Dönem

Antiochia Ad Taurum hakkın

daki  bilgilerimiz  oldukça  kı

sıtlıdır.  İlerleyen  zamanlarda

yapılacak olan arkeolojik kazı

ve araştırmalar ile sorularımıza

karşılık  olan  cevapların  bulu

nacağı kuşkusuzdur.

KAYNAKÇA:

Adolf  LIPPOLD,  “Eudoxios”,

Der

Kleine Pauly: Lexikon der Antike, (Eds.

Sontheimer Walther, and Konrat Zieg

ler),

Drückenmüller 1964.

Ahmet BİLİR – Oktay DUMANKA

YA,  “From Apollonia Ad  Rhynda

cum to Propontis”

Odryses’ten Nilü

fer’e  Uluslararası  Sempozyumu,

(Ed.,

 1. Şahin S. Sevim ve D. Yavaş), 13-15

Kasım 2015, Bursa 2016, s. 167-188.

Ahmet BİLİR – Pınar PINARCIK –

Emre OKAN – Güzin BİLİR, “The

Agriculture and Trade in the Ancient

Age in Duzce in the Light of the Pru

sias ad Hypium Coins”,

Proceedings

of the 1st International Yew Workshop

2015,

Duzce University, Duzce 28th

September-4th  October  2015,  (Eds.

 1. Aksoy and S. Aslan), 2015, s. 2-9.

ANNA COMNENA,

Alexiad,

(Trans.

 1. A. Dawes),  Byzantine  Series,

Cambridge, Ontario 2000.

Anne Elizabeth, REDGATE,

The Pe

ople of Europe-The Armenians,

Oxford,

Blackwell 1998.

Arnold Hugh Martin JONES,

Cities of

the Eastern Roman Provinces,

Oxford

1998.

Ayşe  ERSOY,  “Mozaiklerle  Adım

Adım Kayıp Kent Germanikeia’ya”

Dağların Gazeli Maraş,

İstanbul 2010,

 1. 185-212.

Ayşe ERSOY,

Mozaiklerle Yeniden Do

ğan Kent Germanicia,

(Ed. F. Eker), Al

manya, Berlin 2017.

CASSIUS  DIO,

Historia  Romana,

(Trans.  E.  Carry)  (Loeb),  London

1954.

Chronicon PASCHALE,

284-628 AD,

(Trans.  Michael  Whitby  and  Mary

Whitby), Liverpool 1989.

David Sutherland WALLACE-HAD

RILL,

Christian Antioch: A Study of

Early  Christian  Thought  in  the  East,

Cambridge University Press, Camb

ridge 1982.

Edward GIBBON,

The History of The

Decline And Fall of The Roman Empire,

 1. Cadell Press, 1831.

Emre OKAN, “Tyhke Ya da Fortuna”,

Tyhke Sanat ve Tasarım Dergisi,

Cilt 1,

Germanicia Mozaiklerinden Detaylar

Resimler: A. ERSOY, 2014, 2017 Yılı Yayınlarından Alınmıştır

GERMANICIA / GERMANIKEIA

Germanicia Taban Mozaiklerinden Detaylar

Resimler: A. ERSOY, 2014, 2017 Yılı Yayınlarından Alınmıştır

488

Kahramanmaraş

Ansiklopedisi

Sayı 1, 2016, s. 1-14.

Foss,  CLIVE,  “Germanikeia”,

The

Oxford Dictionary of Byzantium.

Vol.

 1. New York-Oxford 1991, s. 845.

Georg OSTROGORSKY,

Bizans Dev

leti Tarihi,

(Çev. F. Işıltan), Ankara

2011.

George FINLAY,

History of the Byzan

tine Empire,

from DCCXVI to MLVII.

Vol. 33. JM Dent & Company, 1906.

Henry CHADWICK,

The Church in

Ancient Society: From Galilee to Gre

gory the Great.,

Oxford 2004.

http://syri.ac/diyarbakir-turkey-mer

yem-ana-kilisesi-diyr-00334  Erişim

Tarihi: 20.02.2018.

IOANNES  KINNAMOS,

(Historia)

Ioannes Kinnamos’un Historia’sı

(1118-

1176). (Yayına Hazırlayan: Işın De

mirkent), Ankara 2001.

İlyas  GÖKHAN,  “Roma  ve  Bizans

Döneminde  Germanicia  (Maraş)”,

Kapadokya Tarih ve Sosyal Bilimler Der

gisi,

2, 2014, s. 76-87.

John H. ROSSER,

Historical dictionary

of Byzantium,

2011.

Kamil  Levent  ZOROĞLU,  “Kahra

manmaraş’ın İlkçağdaki Yeri”,

 1. Kah

ramanmaraş Sempozyumu,

6-8 Mayıs

2004, Cilt 1. İstanbul 2005, s. 303-307.

Karl  Joseph  von  HEFELE  –  Willi

am R. CLARK – E. H. PLUMPTRE

– Henry Nutcombe OXENHAM, A

History of the Councils of the Church,

from the Original Documents / By the

Right Rev. Charles Joseph Hefele T. & T.

Clark,

Edinburgh 1883.

Maurice  SARTRE,

The  Middle  East

under Rome,

Cambridge 2005.

Meryem  ACARA,  “Bizans  Döne

mi’nde Maraş”,

Dağların Gazali Ma

raş,

İstanbul 2010, s. 213-232.

Michael GRANT,

Roma’dan Bizans’a.

İ.S. Beşinci Yüzyıl,

(Çev. Z. Zühre İlk

gelen), İstanbul 2000.

Özden ÜRKMEZ “Antiochia ad Ta

urum”,

Kahramanmaraş Ansiklopedisi,

Cilt 1/A, 2016, s. 309-310.

Özden  ÜRKMEZ  “Antiochus  IV”,

Kahramanmaraş  Ansiklopedisi,

Cilt

1/A, 2016, s.  309.

Özden ÜRKMEZ, “Eski Çağ’da Ma

raş ya da Marqašti Germanicia”

KSÜ

Sosyal  Bilimler  Dergisi,

 1. 11,  S.  2,

2014, s. 67-95.

Paul B. CLAYTON Jr,

The Christology

of Theodoret of Cyrus: Antiochene Chris

tology from the Council of Ephesus (431)

to the Council of Chalcedon (451),

Ox

ford University Press, Oxford 2007.

Timothy E. GREGORY, “Nestorios”,

The Oxford Dictionary of Byzantium,

Vol.  2,  New  York-Oxford  1991,  s.

1460.

William  Mitchell  RAMSAY,

Anado

lu’nun Tarihî Coğrafyası,

(Çev. M. Pek

taş), İstanbul, 1960.

OKTAY DUMANKAYA

Kaynak: ansiklopedi.ksu.edu.tr

YORUM ALANI

YASAL UYARI! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen kişiye aittir.

Sancaktepe escort Zeytinburnu escort Antalya escort Ankara escort Avrupa yakası escort Denizli escort Kocaeli escort Merter escort Nişantaşo escort Levent escort Çapa escort Etiler escort Mecidiyeköy escort Taksim escort Beşiktaş escort Bakırköy escort Bahçeşehir escort Esenyurt escort Avcılar escort Avrupa yakası escort bayan Beykoz escort Üsküdar escort Göztepe escort Erenköy escort Suadiye escort Kurtköy escort Tuzla escort Bostancı escort Ümraniye escort Pendik escort Kadıköy escort Kartal escort Ataşehir escort Anadolu yakası escort Bodrum escort Konya escort Muğla escort Malatya escort Gaziantep escort Eskişehir escort Ankara escort İstanbul escort Kayseri escort Adana escort Şirinevler escort Halkalı escort Marmaris escort Fethiye escort Sarıyer escort Maltepe escort Fatih escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Başakşehir escort Ataköy escort Alanya escort Samsun escort Muğla escort İzmir escort Diyarbakır escort Bursa escort Antalya escort İstanbul escort Göztepe escort Gaziantep escort Adana escort Adana escort Anadolu yakası escort Ankara escort İstanbul escort Ataşehir escort Avcılar escort Avrupa yakası escort Bağcılar escort Bahçeşehir escort Bahçeşehir escort Beşiktaş escort Beykoz escort Bodrum escort Bostancı escort Bursa escort Eskişehir escort Gaziosmanpaşa escort Kadıköy escort Kartal escort Kocaeli escort Konya escort Konya escort Konya escort bayan Malatya escort Pendik escort Şirinevler escort Taksim escort Ümraniye escort Adana escort Antalya escort Bursa escort İzmir escort Bodrum escort Eskişehir escort Konya escort İzmir escort Beylikdüzü escort Kayseri escort İzmir escort Pendik escort Eskişehir escort İstanbul escort escort Fatih escort Antalya escort escort bayan Samsun escort İstanbul escort Bursa escort Antalya escort bayan Antalya bayan escort Antalya escortlar Adana escort Bursa escort İzmir escort Diyarbakır escort Maltepe escort Çekmeköy escort Beylikdüzü escort Şirinevler escort Ataköy escort Halkalı escort İstanbul escort Şişli escort Kayseri escort Antalya escort Mersin escort Mersin escort Mersin escort Şişli escort Mersin escort Kayseri escort